استانبول چند منطقه دارد؟

استانبول چند منطقه دارد؟