ایتالیا، تجربه ای از زندگی سنتی به دور از زندگی مدرن