بزرگترین شهر آفریقای جنوبی کجاست ؟

بزرگترین شهر آفریقای جنوبی کجاست ؟